Say Hello to Ghost

รู้สึกเบื่อๆ WordPress เลยลองเปลี่ยนมาใช้ Ghost แทน คิดว่ารูปแบบการเขียนที่ง่ายขึ้น จะช่วยลดความขี้เกียจในการเขียนลงได้บ้าง

ลองทดสอบระบบ import จาก wordpress มา ghost แล้วยังเจอ bug อยู่ในระดับใช้งานไม่ได้ โพสต์เก่าๆ คงต้องทยอยเอามาลงแบบ manual แทน